Únor 2011


La Viuda de Blanco

23. února 2011 v 21:19
ROK VÝROBY: 2006
PREKLAD : VDOVA V BIELOM
PO�ET DIELOV : 158
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: DIEGO VARGAS - LA VIUDA
DE BLANCO
R�IA: JULIO JIMEMENZ
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: ALICIA AVILA
Remake kolumbíjskej telenovely La Viuda de Blanco z roku 1996 v hlavnej úlohe s Mariou Elenou Döehring. Vysielala sa v týchto krajinách: Kolumbia (Caracol), Chile (Chilevisión), Venezuela (RCTV), Ekvádor (Ecuavisa), Peru (ATV), Panama (TVN-2), Srbsko (FOX TV), Po�sko (Puls TV), Rumunsko (Acasa), Bulharsko (BTV), Macedónsko (Sitel), Španielsko (TVE), Gruzínsko (Rustavi 2)
Alicia bola pred niko�kými orkmi obvinená z vra�dy svojho man�ela, ktorú však nikdy nespáchala. Obvinila ju vlastná svokra, do�a Perfecta, ktorá nikdy nesúhlasila s tým, aby si jej syn zobral za �enu Aliciu, s ktorou u� vychovávajú dvoj�atá "Blancovcov" ako ich v meste�ku ka�dý volá.Do�a perfecta s pomocou svojho právnika Laurentina zmanipulujú dôkazy, v�aka �omu sa Alicia ocitá vo väzení za spoluvinu na vra�de.
Aliciiných detí sa ujala do�a perfecta, ktorá do nich vštepuje obrovskú úctu, k zosnulému násilníckemu otcu a obrovskú nenávis� vo�i ich matke Alicii.
V de� ke� sa dostane z väzenia utrpí menšiu nehodu, z ktorej jej pomáha Sebastián, brat jej zosnulého man�ela s ktorým s na prvý poh�ad zamilujú. Len�e Alicia sa vrátila do meste�ka, aby získala naspä� svoje deti a pomstila sa doni Perfecte za nespravodlivos�...

La Venganza photos

23. února 2011 v 21:16
10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg1.jpg
2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg
7.jpg8.jpg9.jpg

La Venganza

23. února 2011 v 21:15

ROK VÝROBY: 2002
PREKLAD : ODPLATA
POČET DIELOV : 127
TV SPOLOČNOSŤ: TELEMUNDO
TÉMA: CARLOS PONCE - LA VENGANZA
RÉŽIA: TONY RODRÍGUEZ
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT: DAVID POSADA
La Venganza je prvá telenovela Gabriely Spanic nakrútená v Kolumbii. Hlavný hrdinovia tvorili pár aj v skutočnom živote, no ich vzťah netrval dlho. Na Slovensku to bola jediná telenovela, ktorej repríza mala podpriemernú sledovanosť, vďaka čomu prerušili reprízy dopoludňajších telenoviel. Vysielala sa v týchto krajinách: Slovensko (Markíza), Venezuela (RCTV), Kolumbia (RCN), Mexiko (Galavisión), Slovínsko (TV3)
Valentina je krásna žena, ktorá musí bojovať v boxerskom ringu, aby uživila svoju matku alkoholičku a brata, ktorý chodí na univerzitu. Pracuje pre Fernanda Velaruga, ktorému nevďačí len za výplatu, ale aj za prvú lásku. Valentina však onedlho opúšťa svoju lásku, pretože sa zamilovala do Luisa Miguela.
Problémy Valentiny však začínajú v deň, keď na zápase dostane príliš veľký úder. Valentina sa prebúdza v nemocnici, no niečo sas ňou stalo. V jej tele už totiž býva niekto iný: Helena Fontán.
Helena umrela na infarkt v deň svojej svatby, keď zistila, že jej manžel Luis Miguel ju podviedol. helena prisahá pomstu každému, kto jej ublížil, no nebude to mať ľahké, veď vo Valentininom tele ju nikto nespoznáva...

La Traición photos

23. února 2011 v 21:12
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg
14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg
23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg
28.jpg29.jpg3.jpg30.jpg31.jpg
32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg
37.jpg38.jpg39.jpg4.jpg40.jpg
41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg
46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg5.jpg
50.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

La Traición

23. února 2011 v 21:09
ROK VÝROBY: 2008
PREKLAD : ZRADA
PO�ET DIELOV : 106
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: SALVATORE CASANDRO & PAOLA VARGAS -
QUE NO ME FRENE UNA RAZÓN
R�IA: SANTIAGO VARGAS
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: HUGO LEÓN FERRER
Telenovela sa natá�ala na motívy knihy "El caballero de Rauzán autora Felipeho Péreza. Je však remakeom telenovely Rauzán z roku 2000. Telenovela La Traición mala na stanici ve�mi nízku sledovanos�, napriek tomu �e sa o nej písalo ve�mi ve�a v�aka škandálom Maria Cimarra. Telenovelu vysielali v týchto krajinách: Ekvádor (Ecuavisa), Portoriko (Telemundo), Argentína (Telefe), Chile (Chilevisión), Venezuela (Televen), Kostarika (Canal7), Peru (Frequencia Latina), Bolívia (Unitel), Kolumbia (Caracol), Panama (TVN-2) Španielsko (Antena Nova, Antena 3, A3 Canarias), Izrael (Viva), Ma�arsko (TV2, FEM3), Po�sko (TV Puls), Bulharsko (BTV), Srbsko (Pink), �ierna Hora (PinkM), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Macedónsko (Sitel)
Zrada je príbeh pozna�ený dobou dvojitej morálky, vzh�adu a tajomstiev, ur�ujúcej uberanie sa �ivotov dvoch �udí, ktorí sa doká�u milova� aj navzdory nepriaznivým okolnostiam.
Hugo de Medina, milionár a jeden z najatraktívnejších mu�ov v dedine, ukrýva tajomstvo: trpí katalepsiou, chorobou, ktorá spôsobila smr� jeho otca, ke� ho pochovali za�iva. Hugo sa desí predstavy, �e by takto mohol skon�i� aj on.
Tento tajomný mu� je pova�ovaný za excentrika, schopného zvies� najkrajšie �eny v krajine a následne ich opusti�. A� kým nespozná Soledad de Obregón, krásnu �enu so strhujúcou povahou, na tú dobu neobvyklou, ktorá dáva prednos� skuto�nej láske pred spolo�enskými predsudkami a do ktorej sa hlboko zamiluje.
Soledad mu city opätuje, preto�e cíti, �e Hugo je ve�kou láskou jej �ivota a vidiac všetky preká�ky, ktoré sú proti nim stavané sa rozhodnú bojova� za svoju lásku a spoji� �ivoty man�elstvom. Soledad zistí, �e je tehotná, ale rozhodne sa po�ka� do svadby, aby túto novinku oznámila Hugovi. Tá sa však u� nekoná, preto�e Hugo tesne pred �ou utrpí kataleptický záchvat a rovnako ako jeho otec je za�iva pochovaný. To, �oho sa tak bál, sa nakoniec stalo skuto�nos�ou.
Neo�akávane je však Hugo zachránený pred smr�ou man�elmi Burkeovcami, párikom lotrov nízkeho pôvodu, ktorí sa �ivia kradnutím a predávaním m�tvol vedcovi, ktorý na nich vykonáva experimenty. Ke�e Soledad je tehotná, rodina ju prinúti vyda� sa za Alcidesa de Medinu, Hugovho brata, ktorý ukrýva svoju neprajnú a závistlivú povahu, a ktorý je do Soledad u� ve�mi dlho zamilovaný. Alcides, hoci vedel o chorobe, ktorou Hugo trpel, nikomu ni� nepovedal ani ni� neurobil, práve naopak, vyu�il príle�itos�, aby naplánoval svoje man�elstvo so Soledad pod zámienkou, aby ju ochránil pred hanbou, ktorú by ut�ila ako slobodná matka.
Ke� sa Hugo vráti do dediny, zistí, �e Soledad a jeho brat Alcides sú u� svoji. Nevediac o jej tehotenstve, nedoká�e pochopi� dôvod sobášu a cíti sa podvedený. V tejto chvíli, zachvátený zúrivos�ou a boles�ou s�ubuje pomstu obom za to�ké utrpenie.
Odteraz sa Hugove a Soledadine �ivoty vyberú rozli�nými cestami, plnými ve�kých preká�ok a konfliktov.

La Tormenta photos

23. února 2011 v 21:07
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg
14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg
23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg
28.jpg29.jpg3.jpg30.jpg31.jpg
32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg
37.jpg38.jpg39.jpg4.jpg40.jpg
41.jpg42.jpg43.jpg5.jpg6.jpg
7.jpg8.jpg9.jpg

La Tormenta

23. února 2011 v 21:03
ROK VÝROBY: 2005
PREKLAD: LA TORMENTA: POKUŠENIE LÁSKY
PO�ET DIELOV : 217
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: RICARDO TORRES - LA TORMENTA
RÉ�IA: AGUSTÍN RESTREPO
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT: MAURICIO CRUZ
La Tormenta je jedna z najúspešnejších telenoviel spolo�nosti Telemundo, ktorá vo všetkých krajinách kde ju vysielali mala vysokú sledovanos�. Zakúpili ju tieto krajiny: Slovensko (Markíza), Estónsko (TV3), Litva (TV3), Lotyšsko (TV3), Rumunsko (Acasa), Bulharsko (NovaTV), Indonézia (ABS - NBC), Chorvátsko (Novatv), Srbsko (Pink), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Slovínsko (POP TV), Po�sko (PULS), Macedónsko (Sitel),Kolumbia (Caracol), Mexiko (Galavisión), Honduras (Canal11), Panama (TVN), Chile (Chilevision), Venezuela (RCTV). Argentína (Telefe), Izrael (Viva platina), Azerbajd�an (Lider), Kazachstan, Turkemnistan, Uzbegistan. Rusko (RTVi)
María Teresa prišla o matku ke� mala len 5 rokov, odvtedy ju vychováva jej otec don Ernesto v nepredstavite�nom luxuse, no na haciendu kde umrela jeho �ena, na La tormentu u� nikdy viac neprišli.
Príbeh sa za�ína vtedy, ke� sa María Teresa o dvads�a rokov vracia na haciendu La Tormenta, toto je jediné, �o im zostalo z ich majetku. Haciendu chce preda� a za�a� nový �ivot. Len�e ni� sa nevyvíja pod�a predstáv Marie Teresy, spoznáva toti� Santosa, správcu haciendy, ktorý sa od prvej chvíle chová k pyšnej Marie Terese dos� drsne. María Teresa však ešte aj sama pred sebou tají, �e sa a� do uši zamilovala do divocha santosa, chce preto preda� �o najrýchlejšie svoju haciendu. A ani len netuší, �e v pozadí majú vo všetkých jej problémoch ruky Edelmira najmocnejšia �ena v okolí a jej syn Simon. �ivot mladých zmilovaných však s�a�uje aj sesternica Merie Teresy, Isabel, ktorá chce získa� celý majetok otca Marie Teresy...


La Mujer en el Espejo

22. února 2011 v 19:42

ROK V�ROBY: 2004
PREKLAD : �ENA V ZRKADLE
PO�ET DIELOV : 151
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
T�MA : MARIANA SU�REZ Y EDGAR AMAYA:
LA MUJER EN EL ESPEJO
R�Ia:   RODOLFO HOYOS
FORM�T: REMAKE
PRODUCENT :  HUGO LE�N FERRER

La Mujer en el Espejo je jednou z naj�spe�nej��ch telenoviel spolo�nosti Telemundo. Je remakeom kolumb�jskej telenovely La Mujer en el Espejo z roku 1997. Telenovelu vysielali v t�chto krajin�ch: Panama (TVN2), Venezuela (Venevisi�n), �panielsko (Antena3), Chile (La Red), Argent�na (Canal9), Kostarika (Repretel), Kolumbia (Caracol), Srbsko (FOX TV), Po�sko (TV PULS), Gruz�nsko (TV1)

22 ro�n� Juanita Soler je �kared�, no mil� diev�a, ktor� �ije so svojou matkou Reginou, b�valou modelkou, v chudobnej �tvrti ne�aleko tane�nej �koly jej krstn�ho otca Paca. Juanitin�m snom je sta� sa chemi�kou, len�e svoje �t�dia musela preru�i� k�li finan�nej situ�cii svojej rodiny. Juliane sa �ivot za�ne komplikova� vo chv�li ke� umrie jej teta Mercedes. Juliana toti� chce sp�cha� samovra�du, no v tej chv�li sa pred �ou zjav� jej m�tva teta a uk�e jej �arovn� zrkadlo, pomocou ktor�ho sa Juliana m�e premenit na kr�snu �enu. M� to v�ak h��ik, na �kared� sa premen� po z�pade slnka, no cez de� ju nik nem�e zbada� v zrkadle, preto�e by odhalili jej tajomstvo. Juliana s�hlas� s podmienkami a tak sa premen� na kr�snu Maritzu. 
Maritza za�ne pracova� ako chcemi�ka vo firme rodiny Muttiovcov, kde spozn� Marcosa, adopt�vneho syna majitela firmy Gabriela Muttiho, do ktor�ho bola v mladosti zamilovan� Regina. Marcos a Maritza sa do seba zamiluj�, no ich ��astiu nepraje ani Marcosova b�val� priatelka Xiomara a ani jeho macocha Barbara, ktorej jedin�m cielom je z�ska� obrovsk� majetok Muttiovcov. Maritzin �ivot sa za�ne komplikova�, ke� Barbrara odhal� jej tajomstvo a z�ska �arovn� zrkadlo...


La Diosa Coronada

22. února 2011 v 19:38

ROK VÝROBY: 2010
PREKLAD : KORUNOVANÁ BOHY�A
PO�ET DIELOV : ?
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: LEANDRO DIAZ - LA DIOSA CORONADA
RÉ�IA: MIGUEL VARONI
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT: HUGO LEÓN FERRER

Raquel Cruz je krásna, mladá a ambiciózna �ena, ktorá vyrastala v chudobe. Raquel sa jeden de� rozhodne vyu�i� svoju krásu, aby získala majetok. Spoznáva s as Genarom, ktorý ju dostane do obchodu s drogami. A tak Raqul za�ne pošova� drogy z Kolumbie do Európy a Spojených štátov. Pre jej krásu ju však nikto neupodozrieva...

Gitanas photos

22. února 2011 v 19:37
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg
14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg
23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg
28.jpg29.jpg3.jpg30.jpg31.jpg
32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg
37.jpg38.jpg39.jpg4.jpg40.jpg
5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
gitanas.jpg

Gitanas

22. února 2011 v 19:35

ROK VÝROBY: 2004
PREKLAD : CIGÁNKY
PO�ET DIELOV: 162
TV SPOLO�NOS�: TELEMUNDO
TÉMA: DAVID BUSTAMANTE - AY 
GITANA MÍA
R�IA: JORGE FONS
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT : JORGE FONS

telenovela je relatívne úspešná telenovela spolo�ností telemundo a Argos. je remakeom chilskej telenovely Amor Gitano z roku 2000. Vysielali ju v týchto karjinách: Po�sko (Puls), Slovensko (Markíza), Maroko (2M),  Argentína, Rumunsko (Acasa), Bulharsko, Srbsko, Mexiko

Je mo�no bojova� s osudom? Táto otázka nedáva spa� krásnej cigánke Salomé, odvtedy �o prvýkrát zbadala krásneho gad�a Sebastiána. Len kôli nemu sa Salome rozhodne zmeni� svoj osud, ktorý má napísaný aj na svojej dlani. 
Sebastián je synom najbohtašieho mu�a malého meste�ka Malarriba, Rafaela, kde sa ka�dý �ivý rybolovom. Krásna Salomé, však netuší �e sa do Malarriba vrátili kôli pomste. Jej matka Jovanka sa toti� chce pomsti� Rafaelovi, ktorý jej zni�il celý �ivot, kôli nemu musela toti� opusti� pred pár rokmi meste�ko. Obyvatelia Malarriba, �akajú Jovankinu pomoc, Ve� odkedy odišla, rybolovu sa nedarí, cigánka je ochotná pomoc� iba v tom prípade, ak Rafael umrie...  


El Rostro de Analía

22. února 2011 v 19:21

ROK VÝROBY: 2008
PREKLAD : PRAVÁ TVÁR VÁŠNE
PO�ET DIELOV : 174
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA : VALERIE MORALES AND WAHERO - 
DOBLE VIDA
RÉ�IA: DAVID POSADA
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT : AURELIO VALCARCEL CARROLL

El Rostro de Analia je jednou z najúspešnejších telenoviel spolo�nosti Telemundo. Je remakeom kolumbíjskej telenovely María, María z roku 1988. telenovela El Rostro de Analía Telemundo bola jednou z najsledovanejších telenoviel, v�aka príbehu a �íslam sledovanosti sa ve�mi rýchlo predala do týchto krajín: Srbsko (Pink), Bulharsko (BTV), Panama (TVN2), Mexiko (Galavisión), Venezuela (Televen), Ekvádor (Ecuavisa), Ma�arsko (Cool), Po�sko (PULS TV), Argentína (Canal9), Albánsko (TOP TV), �ierna Hora (Pink M), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Macedónsko (Sitel), Slovensko (TV Doma), Gruzínsko (1TV), Litva (TV3), Chorvátsko (RTL)

Mariana Andrade je krásna, mladá podnikate�ka ktorá nadovšetko miluje svoju rodinu. �aká ju však nepríjemné prekvapenie, v de� výro�ia svadby toti� odhalí �e jej man�el Daniel ju podvádza s jej sesternicou Sarou, ktorá je schopná všetkého aby získala to �o chce. Sara chce získa� všetko �o zatia� patrilo Mariane, ale najmä jej prosperujúcu firmu. Preto si pýta pomoc od svojho milenca Rickyho Montanu, ktorý Sare pris�úbi, �e odstráni Marianu. Ricky však zabitím Mariany poverí Analíu. Ricky však netuší, �e Analía sa mu chce pomsti� a jej jediným cie�om je dosta� ho do väzenia. Len�e stane sa nie�o s �ím nikto nepo�ítal, auto ktorým má Analía usmrti� Marianu nefunguje tak ako má, a tak sa v strašnej nehode zraní aj Analía aj Mariana. 
Na pomoc zraneným prichádza lekár, Armando Rivera, ktorý pri nehode nachádza len jedno obhorené telo a doklady Analíe. Pomocou klonovacej techniky sa štyry roky sna�í navráti� �ene bývalú podobu. A tak sa po rokoch Analía úplne zotavuje, no stane sa chyba. telo toti� patrilo Mariane a tak sa zo �eny z jedného d�a na druhý stane Analía, ktorá sa �ivila nájomnými vra�dami a je jednou z najh�adanejších osôb v krajine. Mariana sa však nepamätá na ni� zo svojej minulosti a rozhodne sa, �e bude cestova�po krajine, netušiac �e je hladaná osoba. V�aka vrtochom osudu sa však zamestná u svojho man�ela Daniela ako vychovávate�ka vlastnej dcéry. Mariana, teraz u� Analía si musí spomenú� na svoju minulos�, získa� naspä� lásku a pomsti� sa osobe ktorá jej zo d�a na de� zni�ila �ivot, tvár Analíe jej v istých veciach aj pomô�e, no nebude �ahké �i� s tvárou cudzej �eny... 

El Juramento photos

22. února 2011 v 18:58
36.gif46.jpg43.jpg23.jpg

El Juramento

22. února 2011 v 18:51

ROK VÝROBY: 2008
PREKLAD : PRÍSAHA
PO�ET DIELOV : 106
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA : ALEJANDRO RAMOS - EL
JURAMENTO
R�IA: MAURICIO MENESES
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT : RAFAEL URIÓSTEGUI

Telenovela El Juramento je remakeom mexickej telenovely La Mentira (Skrytá váše�). S telenovelou boli problémy od za�iatku. Pôvodne mali hra� hlavné úlohy Gaby Espino a Fernando Carillo, len�e Fernanda vyhodili z produkcie kôli jeho hviezdnym manierom, Gaby Espino sa potom dohodla z vedením televízie �e z produkcie odstúpi aj ona. Následne dostali hlavné úlohy Natalia Steignard a Osvaldo Rios, no ich mená nepriniesli telenovele sledovanos� preto ju aj zkrátili z pôvodných 120 �astí. Napriek tomu sa predala do týchto krajín: Kolumbia (Caracol), Argentína (Canal9), Guatemala (Televisiete), Venezuela (Televen), Chile (Chilevisión), Paraguay (SNT), Ekvádor (Ecuavisa), Panama (TVN-2), Peru (ATV),  Ekvádor (Ecuavisa), Mexiko (Galavisión), Macedónsko (A1), Gruzínsko (Rustavi2), Arménsko (Shantv TV), Bulharsko (BTV), Ruunsko (Acasa), Srbsko (FOX TV)

Santiago de Landeros práve pricestoval na haciendu svojho brata Diega do Mexika, prišiel však neskoro, preto�e spáchal samovra�du, kôli �ene, ktorá ho opustila. O �ene vie len to�ko, �e jej meno sa za�ína na na písmeno A a stretli sa na haciende rodiny Robles Conde. 
Santiago sa zblí�i s rodinou Robles Conde, jednou z najvplyvnejších v meste Queretaro, ktorá vkastní sie� hotelov. Tu sa spoznáva s Andreou a Almou, neterami Teodora a Luisy, ktorý ich vychovali. Dve sestry sú ve�mi odlišné, no v�aka nedorozumeniu si Santiago myslí, �e za smr� Diega mô�e �akova� Andrei, rozhodne sa pre pomstu. Rozhodne sa, �e sa o�ení s Andreou a po svadbe jej zni�í �ivot. Zodpovednou za Diegovu smr� je však Alma.
Nastane však situácia s ktorou Santiago neráta, zamiluje sa do Andrei, hoci ju chce nenávidie�...


El Fantasma de Elena

22. února 2011 v 18:45

ROK VÝROBY: 2010
PREKLAD : ELENIN DUCH
PO�ET DIELOV : ?
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: -
RÉ�IA: JAIRO ARCILA
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: HUMBERTO KIKO OLIVIERI

Najnovšia telenovela producenta Humberta "Kika" Olivieriho, ktorý sa podielal aj na telenovely El Rostro de Analia - Pravá tvár vášne. Telenovela je remakeom Olivierovej vlastnej telenovely El Fantasma de Julia.

Elena a jej otec Tomas �ijú v malom penzióniku v Key West, ktorý riadia. Diev�a nikdy nepoznalo materinskú lásku a neô�e sa stýka� ani so svojou rodinou z matkinej strany. Elena tak vyrástla v otcovom tieni, v�aka �omu nikdy nepoznala lásku.
To sa však práve mení, Elena toti� nájde uprostred lesa v bezvedomí Eduarda, ktorému zachráni �ivot. nepotrvá dlho kým sa Elena a Eduardo do seba zamilujú. Elena sa tak onedlho vydáva za šarmantného milionára s ktorým sa ods�ahuje do jeho zámku na útese. Okrem Eduarda tu býva nieko�ko �lenov jeho rodiny a slu�obníctvo, nikto však z prítomnosti Eleny nie je nadšený, skôr naopak. Len s fotografie sa Elena dozvedá, �e jej man�el bol u� raz �enatý, so �enou s rovnakým menom, Elena. Tá však umrela v de� ich svadby za záhadných okolností. 
Elenin �ivot v zámku koplikujú aj neustále stony a výkryky, ktoré po�uje z ve�e, navyše zistí, �e Eduardo a jeho bratia majú pred �ou tajnosti. Elena sa teda odhodlá odkri� ka�dé jedno tajomstvo rodiny svojho man�ela a pomôc� duchovy jeho zosnulej man�elke...