Los Victorios

5. března 2011 v 21:38

ROK VÝROBY: 2009
PREKLAD : VICTORINOVIA
PO�ET DIELOV : 153
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: ?
R�IA: JORGE SASTOQUE ROA
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: HUGO LEÓN FERRER
Los Victorinos je kriminálna telenovela, ktorá je remakeom kolumbíjskeho seriálu Cuando Quiero Llorar No Lloro z roku 1991. Stanica s nou chcela dosiahnut podobné úspechy ako telenovelou Sin senos no hay Paraiso, co sa jej však nakoniec nepodarilo, aj ked sledovanost je celkom dobrá. telenovelu zakúpili tieto krajiny: Kolumbia (Caracol), Argentína (Canal9), Venezuela (televen), Chorvátsko (RTL)
Narodia sa traja chlapci s tým istým menom Victorino, s tým istým osudom. Podla jednej veštby ke� sa stretnú na jednom mieste a dotknú sa seba, jeden z nich umrie. Victorina Moru, vychovala jeho matka vo velkej chudobe. Osud mu neulah�il �ivot, a aby sa u�ivil, stal sa z neho nájomný vrah. Otec Victorina Manjarresa je policajt, ktorý sa na jednom zásahu zranil a ochrnul. Victorino sa chcel pomsti� a preto sa prihlásil do radov polície, kde sa z neho stal vyšetrovatel. Victorino Gallardo sa narozdiel od predchádzajúcich dvoch Victorinov narodí v bohatej rodine, svoje peniaze však mí�a na hazard, preto�e nepozná �o je to trie� biedu. Traja Victorinovia sa však onedlho stretávajú. Victorino Gallardo toti� nechtiac zavra�dí man�elku a syna Victorina Manjarrésa, ktorý sa mu za to chce pomsti�. Ke�e sa Victorino Gallardo bojí nies� následky za svoj �in, najme si Victorina Moru, aby zabil Victorina Manjarrésa...

 


La Viuda de Blanco

23. února 2011 v 21:19
ROK VÝROBY: 2006
PREKLAD : VDOVA V BIELOM
PO�ET DIELOV : 158
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: DIEGO VARGAS - LA VIUDA
DE BLANCO
R�IA: JULIO JIMEMENZ
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: ALICIA AVILA
Remake kolumbíjskej telenovely La Viuda de Blanco z roku 1996 v hlavnej úlohe s Mariou Elenou Döehring. Vysielala sa v týchto krajinách: Kolumbia (Caracol), Chile (Chilevisión), Venezuela (RCTV), Ekvádor (Ecuavisa), Peru (ATV), Panama (TVN-2), Srbsko (FOX TV), Po�sko (Puls TV), Rumunsko (Acasa), Bulharsko (BTV), Macedónsko (Sitel), Španielsko (TVE), Gruzínsko (Rustavi 2)
Alicia bola pred niko�kými orkmi obvinená z vra�dy svojho man�ela, ktorú však nikdy nespáchala. Obvinila ju vlastná svokra, do�a Perfecta, ktorá nikdy nesúhlasila s tým, aby si jej syn zobral za �enu Aliciu, s ktorou u� vychovávajú dvoj�atá "Blancovcov" ako ich v meste�ku ka�dý volá.Do�a perfecta s pomocou svojho právnika Laurentina zmanipulujú dôkazy, v�aka �omu sa Alicia ocitá vo väzení za spoluvinu na vra�de.
Aliciiných detí sa ujala do�a perfecta, ktorá do nich vštepuje obrovskú úctu, k zosnulému násilníckemu otcu a obrovskú nenávis� vo�i ich matke Alicii.
V de� ke� sa dostane z väzenia utrpí menšiu nehodu, z ktorej jej pomáha Sebastián, brat jej zosnulého man�ela s ktorým s na prvý poh�ad zamilujú. Len�e Alicia sa vrátila do meste�ka, aby získala naspä� svoje deti a pomstila sa doni Perfecte za nespravodlivos�...


La Venganza

23. února 2011 v 21:15

ROK VÝROBY: 2002
PREKLAD : ODPLATA
POČET DIELOV : 127
TV SPOLOČNOSŤ: TELEMUNDO
TÉMA: CARLOS PONCE - LA VENGANZA
RÉŽIA: TONY RODRÍGUEZ
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT: DAVID POSADA
La Venganza je prvá telenovela Gabriely Spanic nakrútená v Kolumbii. Hlavný hrdinovia tvorili pár aj v skutočnom živote, no ich vzťah netrval dlho. Na Slovensku to bola jediná telenovela, ktorej repríza mala podpriemernú sledovanosť, vďaka čomu prerušili reprízy dopoludňajších telenoviel. Vysielala sa v týchto krajinách: Slovensko (Markíza), Venezuela (RCTV), Kolumbia (RCN), Mexiko (Galavisión), Slovínsko (TV3)
Valentina je krásna žena, ktorá musí bojovať v boxerskom ringu, aby uživila svoju matku alkoholičku a brata, ktorý chodí na univerzitu. Pracuje pre Fernanda Velaruga, ktorému nevďačí len za výplatu, ale aj za prvú lásku. Valentina však onedlho opúšťa svoju lásku, pretože sa zamilovala do Luisa Miguela.
Problémy Valentiny však začínajú v deň, keď na zápase dostane príliš veľký úder. Valentina sa prebúdza v nemocnici, no niečo sas ňou stalo. V jej tele už totiž býva niekto iný: Helena Fontán.
Helena umrela na infarkt v deň svojej svatby, keď zistila, že jej manžel Luis Miguel ju podviedol. helena prisahá pomstu každému, kto jej ublížil, no nebude to mať ľahké, veď vo Valentininom tele ju nikto nespoznáva...


La Traición

23. února 2011 v 21:09
ROK VÝROBY: 2008
PREKLAD : ZRADA
PO�ET DIELOV : 106
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: SALVATORE CASANDRO & PAOLA VARGAS -
QUE NO ME FRENE UNA RAZÓN
R�IA: SANTIAGO VARGAS
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT: HUGO LEÓN FERRER
Telenovela sa natá�ala na motívy knihy "El caballero de Rauzán autora Felipeho Péreza. Je však remakeom telenovely Rauzán z roku 2000. Telenovela La Traición mala na stanici ve�mi nízku sledovanos�, napriek tomu �e sa o nej písalo ve�mi ve�a v�aka škandálom Maria Cimarra. Telenovelu vysielali v týchto krajinách: Ekvádor (Ecuavisa), Portoriko (Telemundo), Argentína (Telefe), Chile (Chilevisión), Venezuela (Televen), Kostarika (Canal7), Peru (Frequencia Latina), Bolívia (Unitel), Kolumbia (Caracol), Panama (TVN-2) Španielsko (Antena Nova, Antena 3, A3 Canarias), Izrael (Viva), Ma�arsko (TV2, FEM3), Po�sko (TV Puls), Bulharsko (BTV), Srbsko (Pink), �ierna Hora (PinkM), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Macedónsko (Sitel)
Zrada je príbeh pozna�ený dobou dvojitej morálky, vzh�adu a tajomstiev, ur�ujúcej uberanie sa �ivotov dvoch �udí, ktorí sa doká�u milova� aj navzdory nepriaznivým okolnostiam.
Hugo de Medina, milionár a jeden z najatraktívnejších mu�ov v dedine, ukrýva tajomstvo: trpí katalepsiou, chorobou, ktorá spôsobila smr� jeho otca, ke� ho pochovali za�iva. Hugo sa desí predstavy, �e by takto mohol skon�i� aj on.
Tento tajomný mu� je pova�ovaný za excentrika, schopného zvies� najkrajšie �eny v krajine a následne ich opusti�. A� kým nespozná Soledad de Obregón, krásnu �enu so strhujúcou povahou, na tú dobu neobvyklou, ktorá dáva prednos� skuto�nej láske pred spolo�enskými predsudkami a do ktorej sa hlboko zamiluje.
Soledad mu city opätuje, preto�e cíti, �e Hugo je ve�kou láskou jej �ivota a vidiac všetky preká�ky, ktoré sú proti nim stavané sa rozhodnú bojova� za svoju lásku a spoji� �ivoty man�elstvom. Soledad zistí, �e je tehotná, ale rozhodne sa po�ka� do svadby, aby túto novinku oznámila Hugovi. Tá sa však u� nekoná, preto�e Hugo tesne pred �ou utrpí kataleptický záchvat a rovnako ako jeho otec je za�iva pochovaný. To, �oho sa tak bál, sa nakoniec stalo skuto�nos�ou.
Neo�akávane je však Hugo zachránený pred smr�ou man�elmi Burkeovcami, párikom lotrov nízkeho pôvodu, ktorí sa �ivia kradnutím a predávaním m�tvol vedcovi, ktorý na nich vykonáva experimenty. Ke�e Soledad je tehotná, rodina ju prinúti vyda� sa za Alcidesa de Medinu, Hugovho brata, ktorý ukrýva svoju neprajnú a závistlivú povahu, a ktorý je do Soledad u� ve�mi dlho zamilovaný. Alcides, hoci vedel o chorobe, ktorou Hugo trpel, nikomu ni� nepovedal ani ni� neurobil, práve naopak, vyu�il príle�itos�, aby naplánoval svoje man�elstvo so Soledad pod zámienkou, aby ju ochránil pred hanbou, ktorú by ut�ila ako slobodná matka.
Ke� sa Hugo vráti do dediny, zistí, �e Soledad a jeho brat Alcides sú u� svoji. Nevediac o jej tehotenstve, nedoká�e pochopi� dôvod sobášu a cíti sa podvedený. V tejto chvíli, zachvátený zúrivos�ou a boles�ou s�ubuje pomstu obom za to�ké utrpenie.
Odteraz sa Hugove a Soledadine �ivoty vyberú rozli�nými cestami, plnými ve�kých preká�ok a konfliktov.


La Tormenta

23. února 2011 v 21:03
ROK VÝROBY: 2005
PREKLAD: LA TORMENTA: POKUŠENIE LÁSKY
PO�ET DIELOV : 217
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA: RICARDO TORRES - LA TORMENTA
RÉ�IA: AGUSTÍN RESTREPO
FORMÁT: ORIGINÁL
PRODUCENT: MAURICIO CRUZ
La Tormenta je jedna z najúspešnejších telenoviel spolo�nosti Telemundo, ktorá vo všetkých krajinách kde ju vysielali mala vysokú sledovanos�. Zakúpili ju tieto krajiny: Slovensko (Markíza), Estónsko (TV3), Litva (TV3), Lotyšsko (TV3), Rumunsko (Acasa), Bulharsko (NovaTV), Indonézia (ABS - NBC), Chorvátsko (Novatv), Srbsko (Pink), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Slovínsko (POP TV), Po�sko (PULS), Macedónsko (Sitel),Kolumbia (Caracol), Mexiko (Galavisión), Honduras (Canal11), Panama (TVN), Chile (Chilevision), Venezuela (RCTV). Argentína (Telefe), Izrael (Viva platina), Azerbajd�an (Lider), Kazachstan, Turkemnistan, Uzbegistan. Rusko (RTVi)
María Teresa prišla o matku ke� mala len 5 rokov, odvtedy ju vychováva jej otec don Ernesto v nepredstavite�nom luxuse, no na haciendu kde umrela jeho �ena, na La tormentu u� nikdy viac neprišli.
Príbeh sa za�ína vtedy, ke� sa María Teresa o dvads�a rokov vracia na haciendu La Tormenta, toto je jediné, �o im zostalo z ich majetku. Haciendu chce preda� a za�a� nový �ivot. Len�e ni� sa nevyvíja pod�a predstáv Marie Teresy, spoznáva toti� Santosa, správcu haciendy, ktorý sa od prvej chvíle chová k pyšnej Marie Terese dos� drsne. María Teresa však ešte aj sama pred sebou tají, �e sa a� do uši zamilovala do divocha santosa, chce preto preda� �o najrýchlejšie svoju haciendu. A ani len netuší, �e v pozadí majú vo všetkých jej problémoch ruky Edelmira najmocnejšia �ena v okolí a jej syn Simon. �ivot mladých zmilovaných však s�a�uje aj sesternica Merie Teresy, Isabel, ktorá chce získa� celý majetok otca Marie Teresy...

Kam dál